Cestovní kancelář AGENTURA Hana s.r.o.

Čs.legií 7, 702 00 Ostrava, Tel/Fax: +420 596 120 694, E-mail: info@agenturahana.cz

Menu

Infolinka

Telefon: +420 596 120 694
E-mail: info@agenturahana.cz

Další informace

Home Credit Dovolená na splátky

U nás můžete platit platební kartou

Visa Visa Electron Mastercard Maestro

Přijáme poukázky Sodexho PASS

Sodexho Holiday PASS Flexi PASS

Přihláška / cestovní smlouva pro zájezdy s cestovní kanceláří AGENTURA Hana s.r.o.

Přihláška / cestovní smlouva pro zájezdy s cestovní kanceláří AGENTURA Hana s.r.o.

Reklamační řád pro zájezdy s cestovní kanceláří AGENTURA Hana s.r.o.

Ke stažení - Podmínky pro účast na zájezdech s cestovní kanceláří AGENTURA Hana s.r.o.

Podmínky pro účast na zájezdech cestovní kanceláře AGENTURA Hana s.r.o.

1.Smluvní vztah

Vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní kanceláří AGENTURA Hana s.r.o. (dále jen CK ) a zákazníkem ( příp. jeho zmocněným zástupcem) na základě uzavřené smlouvy o zájezdu dle zákona 89/2012 ( par. 2521-2549). Zákazníkem podepsaná smlouva o zájezdu a následně potvrzená cestovní kanceláří je závazná pro obě strany. Současně je závazná i pro další osoby uvedené objednavatelem na smlouvě. Potvrzením smlouvy o zájezdu se cestovní kancelář zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě služeb. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že jsou mu známy podmínky k účasti na zájezdu a platební podmínky a tím je v plném rozsahu respektuje. Cestovní kancelář vstupuje do tohoto smluvního vztahu přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím zprostředkovatele - smluvního prodejce , tzn. Obchodního zástupce. Smlouva nabývá účinnosti dnem připsání peněžní částky za zájezd na účet CK AGENTURA Hana s.r.o. a to buď klientem přímo nebo zprostředkovatelem (smluvním prodejce – obchodním zástupcem), jehož prostřednictvím si zájezd zakoupil.

2. Účast na zájezdech a cestovní doklady

Účastníkem zájezdu se může stát každý za předpokladu , že osoby do 15 let se zúčastní pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let a účastníci ve věku 15-18 let předloží písemný souhlas zákonného zástupce, pokud se tento zájezdu sám neúčastní. Každý účastník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník. CK nebere zodpovědnost za obsah zavazadel svých klientů vůči celním předpisům dané země. Klienti jsou povinni mít svá zavazadla řádně označena jménem a adresou.

3. Platební podmínky – celková cena zájezdu a jeho úhrada

I.Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na cestovní smlouvě a potvrzená cestovní kanceláří. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny. II.Při uzavření cestovní smlouvy je cestovní kancelář oprávněna požadovat zálohu ve výši min. 40% z ceny zájezdu, splatnou do 5-ti dnů od sepsání smlouvy o zájezdu. Doplatek musí být uhrazen tak, aby platba byla připsána na účet CK nejpozději 30 dní před odjezdem. V případě uzavření smlouvy v době kratší než 30 dní před odjezdem, je celková cena zájezdu splatná při uzavření smlouvy. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí cestovních dokladů a služeb. Stejné platební podmínky platí, objednává-li zákazník zájezd u provizního prodejce. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je cestovní kancelář oprávněna zájezd zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením hradí zákazník. III.Cestovní kancelář má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

4. Cenová garance cestovní kanceláře

Ceny zájezdů jsou kalkulovány dle skutečností a platných kursů v době sestavování katalogů. Pokud v době od podání závazné přihlášky do data konání zájezdu, dojde ke změnám, které se projeví ve zvýšení ceny zájezdu o více než 10% . CK je povinna tuto skutečnost zákazníkovi oznámit písemnou formou. Jednostranné zvýšení může cestovní kancelář provést v případě, že dojde ke zvýšení cen za dopravu včetně pohonných hmot, plateb spojených s dopravou a službami zahrnutými do ceny zájezdu nebo směnného kurzu české koruny o více než 10% oproti kursu použitému ke kalkulaci cen. Zvýšení cen je CK povinna oznámit zákazníkovi nejpozději do 21.dne před zahájením čerpání 1.služby zájezdu. Navýšení ceny zájezdu je zákazník povinen doplatit ve lhůtě stanovené v písemné informaci CK o zvýšení ceny zájezdu.

5. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:  právo na řádné poskytnutí služeb jmenovitě zahrnutých do ceny zájezdu  právo na reklamaci vad poskytnutých služeb na místě, nejpozději do 1 měsíce od ukončení zájezdu, po návratu ze zájezdu vč.odstranění vady, doplnění služeb nebo poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny,  právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahem služeb a cenou zájezdu právo kdykoliv před započetím zájezdu zrušit svoji účast na zájezdu odstoupením od smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek. K základním povinnostem zákazníka patří:  zabezpečit si platný cestovní pas, příp. další doklady a formality nutné pro účast na zájezdu dle pokynů CK  prokázat zaplacení ceny zájezdu předložením dokladů o zaplacení před zahájením zájezdu řídit se převzatými písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, řídit se pokyny průvodce zájezdu a dodržovat stanovený program. V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, nebo závažného narušení programu nebo průběhu zájezdu, je vedoucí zájezdu oprávněn zákazníka ze zájezdu vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb.

6.Práva a povinnosti cestovní kanceláře

Cestovní kancelář je povinna seznámit zákazníka se změnou programu, termínu, trasy, ceny apod. V případě zrušení zájezdu, přesunutí termínu odjezdu o více než tři dny, má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti placení storno poplatků a má nárok na vrácení celé zaplacené částky - cestovní kancelář je povinna nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi nezbytné informace k cestě a pobytu a informovat o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou cestovní kanceláři známy - cestovní kancelář sdělí zákazníkovi vhodným způsobem před uzavřením smlouvy údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělí také jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány - cestovní kancelář je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré služby vyjmenované taxativně pro každý jednotlivý zájezd. Pokud nebude možno z mimořádných a neovlivnitelných důvodů dodržet původně stanovený program a poskytnout služby zahrnuté v ceně, CK je povinna : a) zajistit program a služby přiměřené původnímu rozsahu b) upravit cenu zájezdu nebo vrátit poměrnou část již zaplacené ceny

7. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

I. Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené smlouvy o zájezdu. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno zájezdu) doručeno cestovní kanceláři. II. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit stornovací poplatky ve výši:  do 60 dní před odjezdem - 10 % z ceny objednaných služeb, min. 400,-Kč/osoba  45-59 dnů před odjezdem - 20% z ceny objednaných služeb  20-44 dnů před odjezdem - 50% z ceny objednaných služeb  10-19 dnů před odjezdem - 70% z ceny objednaných služeb  méně než 10 dnů před odjezdem - 100% z ceny objednaných služeb Den, ve kterém došlo ke zrušení objednávky se započítává do výše uvedeného počtu dnů rozhodných pro výpočet stornovacích poplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba. V případě storna zájezdu (zrušení účasti) jedné ze dvou osob ve dvoulůžkovém pokoji, musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení apartmánu nižším počtem osob. Za podstatnou změnu rezervace provedenou do 30 dnů před odjezdem zaplatí účastník paušální poplatek ve výši 200,-Kč/os. Za podstatnou změnu rezervace je považována změna jmen přihlášených osob. Při změně termínu, ubytovacího zařízení, dopravního prostředku je v době kratší než 29 dní před odjezdem je tato změna považována za zrušení smlouvy a za novou objednávku.

8. Odstoupení od smlouvy cestovní kanceláří

CK si vyhrazuje právo před nástupem cesty odstoupit od smlouvy při nesplnění minimálního počtu osob nutného pro uskutečnění zájezdu nebo v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Zákazník je informován o této skutečnosti nejpozději 7 dní před termínem zájezdu. Cestovní kancelář je dále oprávněna zrušit zájezd i z jiných důvodů, v takovém případě je povinna zákazníka nejpozději 21 dní před termínem zájezdu. V případě, že CK zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení uhrazené částky v plné výši.

9. Změny sjednaných služeb

CK má právo přiměřeně upravit program nebo trasu zájezdu:  z důvodu zásahu vyšší moci, např.živelné pohromy, stávky, nejisté politické nebo vojenské situace v navštívené nebo průjezdní zemi, dopravních problémů a po  ruch, neštěstí – v důsledku rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý či nepřímý dopad na kalkulaci zájezdu. V těchto případech CK nepřebírá odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a může zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CK si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li provedena z vážných důvodů zahraničním partnerem a garantuje ubytování v jiném zařízení stejné kvality. Za předpokladu, že zájezd nebo pobyt byl v dalších bodech realizován dle programu, výše uvedené skutečnosti nemohou být předmětem reklamace zákazníka a práva na vrácení peněz.

10. Reklamační řízení

Zákazník má právo na reklamaci vad služeb zahrnutých do ceny zájezdu, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě.  Účastník je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u vedoucího zájezdu nebo u jiného odpovědného pracovníka CK tak, aby mohla být provedena náprava přímo ihned na místě.  Reklamaci závady, která nemohla být odstraněna přímo na místě, případně podává-li zákazník reklamaci u CK, musí zákazník uplatnit nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty právo na reklamaci zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která uzavření cestovní smlouvy zprostředkovala a to za stejných podmínek.  Podstatné pro reklamaci jsou objektivně doložená a dokladovatelná fakta, jinak reklamaci nelze uznat. Rovněž reklamující klient si musí být vědom toho, že pocity či prožité příběhy jiných účastníků téhož zájezd nejsou pro jeho reklamaci podstatné a nelze na ně brát při vyřizování reklamaci zřetel. CK je povinna se vyjádřit k reklamaci a tuto vyřídit do 30 dnů od obdržení. Po prověření reklamace, v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou, je CK povinna poskytnout přiměřenou náhradu či slevu z ceny služeb.  Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny zájezdu.  Cestovní kancelář neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CK AGENTURA Hana s.r.o.  Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo z části všechny zaplacené služby, nedostaví se k odjezdu autobusu dle pokynů CK apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby. U zájezdů do zahraničí jsou první a poslední den pobytu určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. "zkrácení pobytu". CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené či obchodních termínů apod. brát možnost zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani nárok na slevu či jiné odškodnění. Pokud se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování, zmešká odjezd zájezdu, nemá nárok na vrácení jim zaplacené částky. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

11. Pojištění

CK má uzavřeno povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře dle zákona č.159/1999 Sb.s pojišťovnou UNION na základě kterého vzniká právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:  neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu,  nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční,  nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části. Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí CK zajišťuje svým klientům komplexní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí na základě uzavřené smlouvy s pojišťovnou. Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí není zahrnuto v cenách zájezdů, CK na tuto skutečnost upozorňuje své klienty prostřednictvím nabídkových listů, příp. v pokynech na cestu, zasílaných klientům před termínem konání zájezdu v dostatečném časovém předstihu.

12.Závěrečná ustanovení

I. Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost 1.3.2016. II.Zákazník stvrzuje svým podpisem na závazné objednávce, že podmínky jsou mu známy a souhlasí s nimi. Současně souhlasí s podmínkami cestovního pojištění. III.Pro zájezdy, které CK prodává na základě smlouvy s jinou kanceláří , platí podmínky pořádající cestovní kanceláře. IV.Všeobecné podmínky jsou zpracovány v souladu se zákonem č.159/99 Sb. a zákonem č.89/2012 - ostatní ujednání zde neuvedená se řídí tímto zákonem. VI. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s použitím jeho osobních údajů a to výhradně pro potřeby cestovní kanceláře v souladu se zákonem č.101/2000Sb., a to i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě. CK je oprávněna využívat tyto údaje pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CK.

© Cestovní kancelář AGENTURA Hana s.r.o. / Webdesign: Umlauf